Chính sách sử dụng

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG

CHÍNH SÁCH PHẠT HỦY PHÒNG CỦA KHÁCH LẺ TỪ 01-09 PHÒNG

CANCELLATION POLICY FOR INDIVIDUAL GUESTS (FROM 01-09 ROOMS)

Bên B phải thông báo cho Bên A bằng văn bản về việc hủy phòng trước ngày thông báo theo đúng quy định. Phí hủy phòng sẽ được áp dụng như sau

Party B must notify Party A in writing about the room cancellation before the notification date in accordance with regulation. Cancellation fees will be applied as follows:

 

Thời hạn thông báo/Notification duration Thấp điểm / Low season Cao điểm / High season Đỉnh điểm/ Peak season
Trước (≥) 45 Ngày / 45 days and more Không tính phí / No charge Không tính phí/ No charge Không tính phí / No charge
Giai đoạn 30 đến 44 ngày / From 30 to 44 days Không tính phí / No charge Không tính phí / No charge 50% các đêm / 50% charge all nights
Giai đoạn 15 đến 29 ngày/ From 15 to 29 days Không tính phí / No charge 50%  các đêm / 50% charge all nights 100% các đêm /100% charge all nights
Giai đoạn 7 đến 14 ngày / From 7 to 14 days 50% các đêm / 50% charge all nights 100% các đêm/100% charge all nights 100% các đêm/100% charge all nights
Sau (≤) 7 ngày /  7 days or less 100% các đêm/100% charge all nights 100% các đêm/100% charge all nights 100% các đêm/100% charge all nights
Rút ngắn thời gian lưu trú hoặc không nhận phòng / Shortened stay and No-show** 100% các đêm/100% charge all nights 100% các đêm/100% charge all nights 100% các đêm/100% charge all nights

**Trả phòng sớm: tiền các đêm phòng trong đơn đặt phòng không sử dụng sẽ không được hoàn trả khi khởi hành sớm.

No-show: Toàn bộ thời gian lưu trú sẽ được tính phí/

**Early check-out: unused room nights in the booking will not be refunded upon early departure.

No-show: The entire stay will be charged.

Phòng được đặt sẽ được giữ đến 23:00 của ngày đặt phòng; sau thời gian đó, khách hàng không đến nhận phòng thì các phòng được coi là no-show trừ khi có bất kỳ thỏa thuận nào trước.

Trong trường hợp no-show, Khách sạn có quyền tháo bỏ (các) phòng trong đơn đặt phòng.

The reserved room will be held until 23:00 on the day of booking; After that time, if the guest does not check in, the room are considered no-show unless there is any prior agreement.

In case of no-show, the Hotel reserves the right to remove the room(s) from the booking.

NHẬN PHÒNG & TRẢ PHÒNG / Check in & Check out

Giờ nhận phòng: 14:00 / Check in time: 14:00

Giờ trả phòng: 12:00/ Check out time: 12.00

Khách hàng sẽ được nhận phòng sớm hay trả phòng muộn tuỳ thuộc vào tình trạng phòng trống. Các yêu cầu nhận phòng sớm hay trả phòng muộn phải được gửi đến trước cho bộ phận kinh doanh hoặc đặt phòng của MerPerle Đà Lạt Hotel /

Guests will receive early check-in or late check-out depending on room availability. Request for early check-in or late check-out must be made in advance to MerPerle Dalat Hotel’s sales or reservation department.

  • Trả phòng muộn trước 18:00: Tính 50% tiền phòng/ đêm
  • Trả phòng muộn sau 18:00: Tính 100% tiền phòng/ đêm
  • Nhận phòng sớm sau 09:00: Tính 50% tiền phòng/ đêm
  • Nhận phòng sớm trước 09:00: Tính 100% tiền phòng/ đêm
  • Late check-out before 18:00: 50% of room rate/night will be applied
  • Late check-out after 18:00: 100% of room rate/night will be applied
  • Early check-in after 09:00: 50% of room rate/night will be applied
  • Early check-in before 09:00: 100% of room rate/night will be applied

Proceed Booking